Hopp til innholdet
action adult boots boxes

Diisocyanater: En Innføring i Sikker Håndtering

Nytt regelverk stiller krav til at alle som arbeider med produkter som inneholder diisocyanater, må gjennomgå opplæring innen 24.august 2023.

Diisocyanater brukes i flere ulike produkter. For eksempel:

 • byggeskum
 • lim
 • maling
 • lakk
 • tetningsmasser
 • industrielle blandinger og produkter
 • gips

Diisocyanater er en gruppe svært reaktive organiske kjemikalier som brukes i en rekke industrielle applikasjoner. Den mest kjente bruken av diisocyanater er i produksjon av polyuretan, et materiale som finnes i alt fra skum til møbler, madrasser, sko, maling, og lim. Men mens diisocyanater er svært nyttige i industrien, kommer de også med en rekke sikkerhetsbekymringer som de som jobber med dem må være klar over.

Hva er Diisocyanater?

Diisocyanater er forbindelser med to isocyanatgrupper (-NCO). Disse kjemikaliene er kjent for sin evne til å reagere med en rekke andre kjemikalier, spesielt forbindelser som inneholder hydrogen. Dette gjør dem ideelle for produksjon av polyuretaner, da de reagerer med polyoler for å danne disse elastiske og holdbare plastene.

Farene ved Diisocyanater

Mens diisocyanater er verdifulle i industrien, presenterer de også betydelige risikoer for helse og sikkerhet:

 1. Helsefare: Eksponering for diisocyanater kan forårsake en rekke helseproblemer. Innånding av damp eller aerosol kan forårsake luftveisirritasjon, astma eller mer alvorlige lungesykdommer. Hudkontakt kan føre til irritasjon, utslett, og i noen tilfeller, allergiske reaksjoner. Langvarig eksponering kan også føre til sensibilisering, der selv små mengder av stoffet kan forårsake alvorlige reaksjoner hos sensibiliserte individer.
 2. Brannfare: Diisocyanater kan være brannfarlige og kan frigjøre giftige gasser når de brenner.
 3. Reaktivitet: Gitt deres reaktive natur, kan diisocyanater reagere voldsomt med enkelte andre kjemikalier, noe som kan føre til farlige situasjoner.

Sikkerhetsregler for Håndtering av Diisocyanater

Å arbeide trygt med diisocyanater krever forståelse og overholdelse av grunnleggende sikkerhetsprotokoller:

 1. Personlig verneutstyr (PPE): Bruk alltid riktig PPE, inkludert hansker, vernebriller og åndedrettsvern når du håndterer diisocyanater.
 2. God ventilasjon: Sørg for god ventilasjon i området for å minimere innånding av farlige damper.
 3. Oppbevaring: Oppbevar diisocyanater på et kjølig, tørt sted vekk fra direkte sollys og andre kjemikalier.
 4. Håndtere med forsiktighet: Unngå søl, og hvis det skjer et søl, rengjør det umiddelbart ved hjelp av passende metoder.
 5. Nødsituasjoner: Vær kjent med nødprosedyrer, inkludert øyeskyll og dusjfasiliteter.

Viktigheten av Opplæring

Opplæring i riktig håndtering av diisocyanater er avgjørende for å beskytte ansattes helse og sikkerhet. Alle som arbeider med eller rundt diisocyanater bør motta grundig opplæring i de potensielle farene, hvordan unngå eksponering, og hva de skal gjøre i tilfelle en nødsituasjon. Regelverk kan variere avhengig av land og region, så det er viktig å være kjent med lokale forskrifter og anbefalinger.

I konklusjon, mens diisocyanater er uunnværlige i mange industrielle prosesser, krever de også respekt og forsiktighet på grunn av de potensielle farene de representerer. Med riktig opplæring og sikkerhetsprotokoller, kan risikoen forbundet med bruk av diisocyanater minimeres, og arbeidere kan utføre sine oppgaver trygt og effektivt.